Hasznos tudnivalók

 

A bölcsődei felvétel rendje

 

A bölcsődéinkbe egész évben folyamatosan várjuk a szolgáltatásaink iránt érdeklődő családokat, hiszen megüresedő férőhely esetén gyermekeik felvételére bármikor sor kerülhet. Ha azonban a következő gondozási évtől (szeptember 1-től augusztus 31-ig) kérik a bölcsődei elhelyezést, akkor minden év május első hetében kell jelentkezniük. A jelentkezést abban az esetben is meg kell erősíteni, ill. a jelentkezési lapot ki kell tölteni, ha már előjegyzésbe kerültek.

A bölcsődébe történő jelentkezés önkéntes, az Önök kérelmére történik, azonban egyes esetekben a gyermek felvételét a gyermekorvos, védőnő és a családgondozó is kezdeményezheti, szülői beleegyezéssel.

A felvétel iránti kérelmüket a kiválasztott bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtaniuk, azzal a megjelöléssel, hogy férőhelyhiány esetén melyik kerületi intézménybe vinné még gyermekét.

A jelentkezések lezárulta után a Művelődési Iroda illetékeseivel közösen döntünk a felvételre kerülő gyermekekről.

 

Az 1997.évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a felvételnél előnyt élvez;

§  akinek testi és szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége. (a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a fogyatékosság típusa szerinti Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata is szükséges)

§  akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

§  akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

§  akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

 

A Gyvt. meghatározásain túlmenően a Budapest II. kerületi Önkormányzat a bölcsődei felvételnél az alábbi szempontokat érvényesíti még:

A jelentkező:

§  a II. kerületben lakik-e?

§  a szülők munkahelye a kerületben van-e?

§  a szülők mikor adták be a gyermek felvételére vonatkozó kérelmet?

 

Az elutasítás indoka a bölcsődei férőhely hiány lehet.

 

Ha a bölcsőde döntésével a Tisztelt Szülő nem ért egyet, felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Bp. II. kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének 23/2005 (IX.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról, 36/A.§.(6).bek. szerint a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsághoz, az elutasító levél kézhezvételét követően 15 napon belül.